Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen, het personeel van de school en bespreekt verschillende relevante onderwijszaken op school zoals: het jaarplan, sollicitatieprocedures, huisvesting, financiën enz.

 

De MR heeft inspraak in het beleid dat op school wordt gevoerd. Deze inspraak verschilt per onderwerp (adviesrecht of instemmingsrecht). De leden van de MR worden gekozen via verkiezingen. Als het aantal kandidaten gelijk is aan de verkiesbare plaatsen, worden de kandidaten automatisch benoemd. Voor informatie over MR-zaken kunt u contact opnemen met de MR-leden via mr@obskasteelspangen.nl 

 

Missie 

De medezeggenschapsraad is het door ouders en leerkrachten gekozen orgaan dat op een proactieve en betrokken wijze een bijdrage wil leveren aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op basisschool OBS Kasteel Spangen.


Visie 
Onze werkwijze kenmerkt zich door:
Een open en transparante houding jegens onze achterban; we fungeren als klankbord voor zowel de ouders als de directie van de school. Ervoor zorgdragen dat de MR vroegtijdig wordt betrokken bij (beleids-)zaken die impact hebben op het reilen en zeilen van de school, opdat de medezeggenschapsraad op zorgvuldige wijze haar standpunt kan bepalen.

Indien nodig worden eigen ideeën aangedragen. Ook kunnen er verbeterpunten aangedragen worden en wordt en meegedacht in oplossingen voor beter onderwijs voor de kinderen. Een open en directe, positief kritische en constructieve houding in het overleg met de directie en ouders.