Visie

BOEIEND!
 • Breed 
  Het kind staat centraal op obs Kasteel Spangen. Rondom het kind dient een breed spectrum aanwezig te zijn van zorg en (desgewenst) instanties. Zowel binnen de school¹ als buiten de school² zal steeds worden gestreefd naar brede afstemming van de zorg en het onderwijs voor al onze leerlingen.
  Deze samenwerking tussen tenminste peuterspeelzaal en kinderdagverblijf zal formeel tot stand komen en operationeel worden in de nieuw te vormen BredeSchool. Middels de BredeSchool streven we er naar kinderen eerder in beeld te hebben en optimaal te kunnen begeleiden in de leeftijdsperiode 0-12 jaar. Daarnaast biedt de BredeSchool tal van mogelijkheden om de zorg rondom het kind binnen de eigen muren nog intensiever en beter gestalte te geven.
  ¹ Vanuit de principes van handelingsgericht werken, toegepast middels groeps- en kindbesprekingen, groepsplannen, individuele handelingsplannen en uitmondend in een HGW-benaderingswijze van de kinderen
  ² Samenwerkingsverband, ambulante begeleiding, externe onderzoeksinstanties, etc.

 

 • Opbrengstgericht
  Obs Kasteel Spangen wil hoge opbrengsten halen met haar onderwijs. Dit vraagt een gemotiveerde en professionele houding van alle leerkrachten en management. Vanuit de landelijk gestelde minimumdoelen voor tussen- en eindopbrengsten stelt obs Kasteel Spangen zichzelf heldere doelen. De kwaliteit van het onderwijs zal steeds worden getoetst aan deze doelen. Ook het bestuur van obs Kasteel Spangen zal vanuit haar toezichthoudende rol deze opbrengsten structureel volgen en evalueren middels de tweejaarlijkse diepteanalyse.

 

 • Eigenaarschap
  Wanneer betrokkenheid aanwezig is, zal ook eigenaarschap ontstaan. We streven er naar dat de kinderen van onze school zich ‘eigenaar’ voelen van hun ontwikkeling en dat het er toe doet welke keuzes het kind hier in maakt. Eigenaarschap is ook ons streven t.a.v. onze medewerkers. Als medewerker van obs Kasteel Spangen dien je je eigenaar te voelen voor het ontwikkelingsproces van ál onze leerlingen, waarbij de collega’s worden gezien als mede-eigenaars. Dit mede-eigenaarschap is van cruciaal belang voor onze school: samen zijn we obs Kasteel Spangen en hierbij zoeken we ook heel nadrukkelijk de samenwerking op met ‘experts’ (zie de volgende ‘e’ van deze visie).

 

 • Interesse
  Oprechte interesse richting elkaar (collega’s, leerlingen en ouders) en de maatschappij is hét middel om op een respectvolle manier invulling te geven aan het werk dat we doen: het opvoeden en onderwijzen van onze leerlingen teneinde ze voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Bij deze oprechte interesse richting elkaar, laten we ons mede leiden door de interconfessionele grondslag van de school waarbij ‘respect’ hoog in ons vaandel staat.

 

 • Experts
  Voor het leveren van vakwerk zijn experts nodig. Daarom zetten ook wij in ons dagelijks werk experts in. Daar waar mogelijk, zoeken we deze experts in eigen geledingen. Zo willen we de aanwezige expertise binnen het team zo gericht mogelijk inzetten en zoeken naar mogelijkheden om dit zo adequaat mogelijk te doen. Ook binnen onze ouderachterban en andere betrokkenen zoeken we naar aanwezige expertise en mogelijkheden om hier op zo groot mogelijke schaal van te profiteren. Daar waar interne expertise niet volstaat, zullen we externen inschakelen. Tenslotte willen we ook binnen onze klassen steeds op zoek gaan naar de aanwezige kwaliteiten bij kinderen en deze ‘uitvergroten’. Hiermee vestigen we de aandacht op het positieve én geven we een extra dimensie en diepgang aan de samenwerking in de klassen.

 

 • Nieuwsgierig
  In de visie op onderwijs speelt ‘nieuwsgierigheid’ een belangrijke rol. Nieuwsgierigheid is een belangrijke basis voor onze leerlingen om zich te willen ontwikkelen. Daarom is het wekken van nieuwsgierigheid door boeiend onderwijs te geven een belangrijke taak van de leerkracht op obs Kasteel Spangen. Mede op basis van deze nieuwsgierigheid zullen de leerlingen intrinsiek gemotiveerd en taakgericht werken aan hun eigen ontwikkeling. Van de leerkrachten op obs Kasteel Spangen wordt eveneens een nieuwsgierige houding verwacht; nieuwsgierig naar nieuwe inzichten en ontwikkelen en nieuwsgierig naar het werk van de collega’s (intern en extern). Deze nieuwsgierigheid dient drijfveer te zijn voor een continue cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren.

 

 • Kernwaarden
  De kernwaarden samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, borging, reflectie en effectiviteit zijn voor ons continue bespreek-, ontwikkel- en borgingspunten.

 

 • !
  We zijn trots op onze school en stralen dat uit. We vinden het belangrijk dat deze trots zich vertaalt in plezier en dat we laten zien dat we plezier hebben in het werk dat we doen.