Burgerschapsonderwijs

De Nederlandse samenleving is divers; er is veel ruimte voor verschil. Verschillende denkwijzen, opvattingen en culturen bestaan naast elkaar. We leven in een democratische rechtsstaat. In zo’n open en vrije democratische samenleving is een gezamenlijke basis belangrijk. Deze basis wordt gevormd door burgers met gemeenschappelijke democratische waarden: burgerschap.

 

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van scholen. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van dit onderwijs (zie website Onderwijs Inspectie). 

 

Onze visie op burgerschap

Onze school staat in de multiculturele wijk Spangen, geen mooiere plek om tot wereldburger uit te groeien. Wij zijn een openbare school en daarmee een kleine samenleving op zichzelf; een samensmelting van persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit - in de breedste zin van het woord - zichtbaar en vanzelfsprekend is. Om leerlingen klaar te stomen voor de wereld besteden we in ons onderwijs actief aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we om mee te doen in de maatschappij. In onze kernwaarde ‘waardering & respect’ zijn de basiswaarden het burgerschap opgenomen. Onze leerlingen leren sociale en maatschappelijk competenties aan die de leerling in staat stelt deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving.

 

Wij brengen kennis over en leren ze respect te hebben voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid. Leerlingen mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals in onze leerlingarena. In het onderwijs gebruiken we het middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden. Zo helpen we verschillen te overbruggen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar.

 

Hoe bieden wij burgerschapsonderwijs? 

Leerlingenarena

Één keer per jaar is er een oproep voor de leerlingarena. Leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen deelnemen aan deze leerlingarena. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen in- en om de school. Leerkrachten horen het gesprek aan, maar reageren (nog) niet. De leerlingen praten over onderwerpen en oplossingen. Leerkrachten besluiten na afloop met elkaar wat ze kunnen doen om aan de wensen van de kinderen tegemoet te komen.

 

Leerlingenraad

10 keer per jaar komt de leerlingenraad bijeen. De raad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. De coördinator bespreekt lopende zaken en stelt vragen aan de kinderen. De uitkomsten en/of acties van de leerlingenraad komen op het jaarbord.

 

Leerlingenbord

In elke klas hangt een leerlingenbord. Elke dag beginnen de kinderen met een dagopening, waarbij ze hun gevoel aan mogen geven. Er is ruimte om te praten dingen die thuis of in de wijk gebeurd zijn. Aan het einde van de dag wordt het leerlingenbord ingezet om de dag te evalueren. Op het bord staat gemeenschappelijke doelen waar de klas aan werkt in een periode van ongeveer 3-4 weken.

 

KiVa 

Met KiVa besteden we de meeste aandacht aan burgerschap, namelijk 8 van de 11 domeinen komen hierin aan bod. Dit komt doorlopend terug in het KiVa- programma. Dat zie je doordat kinderen:

 • een respectvolle houding hebben ten opzichte

  van iedereen

 • verschillen en overeenkomsten tussen mensen

  zien en waarderen

 • elkaar gelijkwaardig behandelen

 • opvattingen en gevoelens van anderen beter

  begrijpen en hun handelen daarop afstemmen

 • oefenen met sociale vaardigheden: kritisch

  denken, omgaan met anderen, samenwerken

  en communiceren

 • kritisch nadenken over hun eigen rol en

  verantwoordelijkheid in de groep

 • zich medeverantwoordelijk voelen voor een fijne en veilige leef-, speel- en leeromgeving

 • op een goede manier conflicten oplossen

 

Zaakvakken – thematisch onderwijs

Natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worden gegeven in projectvorm met de methode Blink. De leerlingen krijgen een onderwerp of kiezen hun onderwerp. Het aanbod van de onderwerpen komt uit de Canon van de geschiedenis of vanuit de methode voor aardrijkskunde. De leerlingen kiezen hun eigen verwerkingsvorm, dat kan zijn: een presentatie, een muurkrant, een werkstuk etc.

 

Jeugdjournaal – stellingen / debatteren

Leerlingen van groep 1 t/m 3 praten over omgangsvormen in de school, het weer, het milieu en de omgeving waarin ze zich bevinden. Groep 4 en 5 wisselen jeugdjournaal en educatieve filmpjes over de omgeving met elkaar af, afhankelijk van de onderwerpen op het jeugdjournaal. Voor de lunchpauze kijken de leerlingen van groep 6 t/m 8 het jeugdjournaal en bespreken daarbij de stelling die gegeven wordt aan het einde van elke aflevering.

 

Atlantis

De methode begrijpend lezen ‘Atlantis’, behandelt onderwerpen waar leerkrachten actualiteiten aan verbinden. 

 

Milieuproject

Elk jaar hebben de leerlingen van groep 7 een milieuproject. Samen met vrijwilligers uit de wijk, leren leerlingen zorg dragen voor de omgeving. Zij leren over afvalverwerking, recycling en hoe de wijk zo leuk en schoon mogelijk gemaakt kan worden. De leerlingen gaan de wijk in om hun plannen uit te voeren.

 

Schooltuin

Leerlingen van groep 6 en groep 7 gaan naar de schooltuin. Bij de schooltuin leren de kinderen over de natuur, het zaaien en oogsten van planten. De kinderen werken samen om een groente en fruit te laten groeien. Aan het begin van groep 7 oogsten de kinderen hun plantjes en mogen ze die mee naar huis nemen.

 

Educatief schoolreisje

Elke groep gaat op educatief schoolreisje. De leerlingen vertrekken met de bus naar verschillende activiteiten zoals Corpus, Plaswijckpark, Klimbos, Archeon etc. Elk jaar wordt er per groep afgestemd wat een passend uitje is. In groep 7 staat er altijd een kleinschalig pretpark op het programma, waarbij leerlingen hun sociale vorming lessen kunnen toepassen in de praktijk.

 

Wijkagent – Social Media

Onze leerlingen komen veel in aanmerking met Social Media. Samen met de wijkagent worden er lessen gegeven om de kinderen de beperkingen en gevaren van Social Media uit te leggen. Ook worden de positieve kanten belicht van Social Media. Jeugdagenten en wijkagenten komen in de klassen vertellen en geven les over verschillende onderwerpen in de wijk.

 

RoadShow politie Delfshaven

Vanuit de politie Delfshaven is er een RoadShow voor leerlingen van groep 7/8. De leerlingen krijgen les over het vak van politie. Leerlingen leren over maatschappelijke problemen en hoe zij zelf op het ‘rechte’ pad kunnen blijven. Deze RoadShow is een hoogtepunt voor de leerjaren, waarbij ook Virtual Reality gebruikt wordt.

 

Cyberpesten

Aandacht voor cyberpesten hebben wij op school met name in samenwerking met de politie. De politie verzorgt gastlessen op onze school. Ook houden we cyberpesten in de gaten door er in gesprekken aandacht aan te besteden in de groepen. Wij houden toezicht op de laptops van de kinderen en hebben een beveiligde omgeving op school. Cyberpesten gaat helaas verder dan binnen de schoolmuren, dus wij staan in verbinding met ouders om cyberpesten zoveel mogelijk tegen te gaan.