Nieuws

 Het Coronavirus , het laatste nieuws, namens BOOR-

 

Basisonderwijs volledig open vanaf 8 juni


Basisscholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school.

Ook vanaf 8 juni blijven de richtlijnen van het RIVM van kracht, in het belang van ieders gezondheid. Dat betekent:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand; ook tussen kinderen en volwassenen zo mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de bso.

We beseffen dat jullie tegen verschillende vraagstukken en dillema’s aanlopen in de voorbereiding naar 8 juni. Onder andere over de vraag hoe de school volledig kan functioneren als een deel van het team nog niet inzetbaar is. De komende twee weken gaan we aan de slag om antwoorden te vinden op de vragen die leven. We houden jullie hiervan op de hoogte. Als je vragen hebt, dan kun je ze natuurlijk altijd stellen aan je bovenschools directeur.

 

 

 

 

Dinsdag 17 maart 2020.

 

Klik op de link hieronder voor extra advies/informatie over hoe te handelen:

 

https://www.pharos.nl/coronavirus/ 

 

 

Maandag 16 maart 2020

 

Beste ouders en verzorgers,

In deze bijzondere tijden willen we de leerlingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun leerproces. Derhalve hebben we de volgende mogelijkheden voor de leerlingen.

 

· Elke leerkracht zal inloggegevens van Zuluconnect via de app van Parro en via de mail doorgeven. De leerlingen kunnen via dit digitale platform werken. Op het digitale platform worden alle vakken zoals rekenen, taal en spelling aangeboden maar ook wereldoriëntatie.

· Aanvullend kunnen leerlingen gebruik maken van diverse gratis online digitale leeromgevingen zoals bijvoorbeeld Squla, Junior Einstein en Gynzy. Ook hier zal de leerkracht inloggegeven verstrekken.

· Elke dinsdag ligt er voor elke leerling een huiswerkpakket klaar. Het pakket ligt klaar in de klas op de plek waar de leerling normaal gesproken zit. In het huiswerkpakket zit een weekplanning . De leerlingen houden de weekplanning zoveel mogelijk aan. Deze kan worden opgehaald op de volgende tijden en dat gaat op alfabetische volgorde van achternaam. Dit heeft als doel niet teveel mensen tegelijk in de school te hebben.

Ouders van leerlingen met de achternaam beginnende met A-D 9:00-9:30

Ouders van leerlingen met de achternaam beginnende met E-H- 9:30-10:00

Ouders van leerlingen met de achternaam beginnende met I-L 10:00-10:30

Ouders van leerlingen met de achternaam beginnende met M-P 10:30-11:00

Ouders van leerlingen met de achternaam beginnende met Q-T 11:00-11:30

Ouders van leerlingen met de achternaam beginnende met U-Z 11:30-12:00

 

Als er vragen over de leerstof zijn dan kunt u de leerkracht bereiken via de email van de leerkracht of app van Parro. Het emailadres bestaat uit de voornaam van de leerkracht en @obskasteelspangen.nl. Voor overige vragen mailt u de directie han@obskasteelspangen.nl. Leonie Fellinger is elke dag aanwezig tussen 09.00 en 15.00 uur mochten er zaken zijn die u persoonlijk wil vragen of bespreken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team OBS Kasteel Spangen

 

 

Zondag 15 maart 2020,

 

Geachte ouders en verzorgers,

 

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Dat betekent dat ook onze school vanaf morgen gesloten is. De maatregel geldt tot en met 6 april. Het is goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.

We begrijpen dat dit van grote impact kan zijn op uw gezinssituatie. Misschien is het voor u moeilijk om op deze korte termijn opvang te organiseren. Voor kinderen van ouders die werken in een sector die van vitaal belang is voor het draaiend houden van onze maatschappelijke structuren en de zorg, is onze school de komende dagen geopend. Uw kind kan dan naar school komen. Wij vragen u om via de mail te laten weten of u gebruik maakt van deze mogelijkheid. NB: kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten mogen niet naar school komen.

Deze week maken we als team op school een plan van aanpak voor hoe we de komende periode met de situatie zullen omgaan. We informeren u hier later deze week verder over. We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen, dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen. Om eventuele vragen goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien, hebben we een apart mailadres. Mail naar info@obskasteelspangen.nl als u specifieke vragen heeft over de nu genomen maatregelen.

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale oplossing bestaat er niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw begrip!

Han de Jonge

Interim directeur Kasteel Spangen

 

 

Donderdag 12 maart 2020

 

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan razendsnel. Ongetwijfeld hebben jullie het laatste nieuws meegekregen. In dit bericht geven we jullie een overzicht van de genomen maatregelen en de consequenties hiervan voor de scholen. De maatregelen gelden tot en met 31 maart, tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn. Jullie ontvangen hierbij ook een brief namens het bestuur met het verzoek om deze te verspreiden onder ouders. Er is een brief voor de sectoren primair onderwijs en voortgezet onderwijs, en een aparte brief voor de sector speciaal onderwijs. Er is ook een brief voor medewerkers. We vragen jullie om deze door te sturen naar je team.

Scholen blijven open
Bij BOOR volgen we de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De overheid heeft specifiek alle scholen opgeroepen om open te blijven. Júist om druk te voorkomen op ouders die werken in de zorg of in andere sectoren die op moment volop moeten kunnen draaien. We geven gehoor aan deze oproep, onze scholen blijven open.

Op deze plek willen we onze waardering en dank uitspreken voor jullie werk. Er is veel maatschappelijke druk en er komen veel vragen op jullie af. Dank voor jullie inzet de afgelopen weken, voor het bewaren van de rust en jullie creativiteit om alles in goede banen te leiden. We rekenen erop dat we dit ook de komende periode vast kunnen houden met elkaar.

Dan specifiek over de gevolgen van de maatregelen voor onze scholen:

1. Medewerkers en leerlingen met milde gezondheidsklachten blijven thuis
In principe verwachten we alle medewerkers en leerlingen gewoon op school. Medewerkers en leerlingen met, ook milde, gezondheidsklachten dienen thuis te blijven en sociale contacten te mijden. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen zij weer naar school komen. Als de klachten verergeren, dan moeten zij contact opnemen met de huisarts.

Premier Rutte benadrukte in de persconferentie dat er onder kinderen en jongeren tot nu toe weinig besmettingen zijn. Scholieren zijn volgens hem minder vatbaar voor het coronavirus. Als ouders twijfelen of het verstandig is om hun kind naar school te laten gaan, is de beoordeling om hem of haar naar school te laten gaan aan de ouders zelf.

Specifiek voor scholen voor speciaal onderwijs met fysiek kwetsbare kinderen hanteren wij een aangescherpt advies. Als ouders van oordeel zijn dat het coronavirus een extra risico is voor de kwetsbare gezondheidssituatie van hun kind, adviseren wij hen om hun kind thuis te houden. Dit staat beschreven in de bijgevoegde brief aan ouders.

2. Bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers gaan niet door
Alle activiteiten waarbij meer dan 100 leerlingen bij elkaar komen moeten worden afgelast. In scholen met honderden leerlingen kan het makkelijk voorkomen dat er normaalgesproken meer dan honderd leerlingen in de kantine of aula bij elkaar komen. Neem daarom gepaste maatregelen om dit zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen of beperken. In het verlengde van de richtlijnen adviseren wij ook om werkweken, plenaire ouderavonden, (buitenlandse) schoolreizen en excursies zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent: bij twijfel, niet doen.

3. Meer lesuitval dan normaal
Het zal de komende periode vaker gebeuren dat lessen uitvallen of dat groepen geen leerkracht hebben. Kijk binnen het team naar creatieve oplossingen hoe je hiermee om kunt gaan. Het zal ongetwijfeld vaker gaan voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd worden. In de bijgevoegde brief voor ouders staat dit beschreven. We rekenen op hun begrip.

4. Direct fysiek contact beperken
In het verlengde van de maatregelen die het RIVM heeft afgekondigd, roepen we ouders van basisscholen op om niet met de kinderen mee te lopen de school in. Daarmee beperken we de contactmomenten en het verspreidingsrisico.

Tot slot
Heb je vragen, neem dan contact op met je leidinggevende of met een collega uit het crisisteam. Voor de duidelijkheid hierbij nogmaals hun namen en contactgegevens:

 • Bart Kestens, aanspreekpunt (s)bao (06-29030621)
 • Bob Vloedbeld, aanspreekpunt (v)so (06-57960175)
 • Matthijs Ruitenberg, aanspreekpunt vo (06-51455968)
 • Dorieke Hammink, communicatieadviseur (06-50611475)
 • Robin Haan, bestuursadviseur (06-30396741)

 

 

Maandag 9 maart 2020

 

Vanavond heeft het kabinet, in samenspraak met het RIVM, aanvullende maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Bij BOOR volgen we de richtlijnen van het RIVM. We vragen jullie dan ook kennis te nemen van de maatregelen en hier – waar van toepassing en mogelijk – gehoor aan te geven.

 • Het RIVM roept alle Nederlanders op om te stoppen met het schudden van handen. Ook is het advies om fysiek contact in algemene zin te vermijden.
 • De eerder afgegeven aanwijzing voor inwoners van Noord-Brabant (thuisblijven bij alle gezondheidsklachten en sociaal contact beperken), blijft tot en met maandag 16 maart van kracht.
 • Aan inwoners van Noord-Brabant wordt aanvullend op de eerder afgegeven aanwijzing gevraagd om waar mogelijk thuis te werken. Voor onderwijzend personeel uit Noord-Brabant geldt dat zij, mits zij geen klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hebben, gewoon naar school kunnen komen.
 • Ook is nogmaals gewezen op het belang van algemene hygiënemaatregelen: handen vaker wassen, niezen in de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes.

Het kabinet ziet nog geen reden om nog ingrijpendere maatregelen te nemen, zoals het afgelasten van grote evenementen. Ook scholen worden niet gesloten.

 

 

Donderdag 5 maart 2020

 

We zijn weer een paar dagen verder en het coronavirus blijft zich uitbreiden. Enkele scholen hebben al te maken gehad met gevallen van thuisisolatie, quarantaine of leerlingen die getest zijn. De vraag is steeds: hoe kan de school het beste handelen, de rust bewaken en oog houden voor het welzijn en de gezondheid van de leerlingen en personeel. Met dit bericht informeren we jullie over een aantal zaken die op bestuursniveau zijn georganiseerd om te helpen bij de afweging.

Crisisteam corona
Er is een crisisteam ingericht met een afvaardiging uit de drie sectoren en van het bestuursbureau. Dit crisisteam bestaat uit:

We roepen jullie op om wanneer je aanvullend advies nodig hebt op de algemene richtlijnen of als de GGD contact met de school opneemt, contact te leggen met de contactpersoon van je eigen sector, of met Robin of Dorieke. Zij zorgen ervoor dat de rest van het team geïnformeerd wordt.

Wat kun je van dit team verwachten?
Bij elke adviesvraag stemt dit team indien nodig met elkaar en met de GGD af. Hieruit volgt een advies aan de school over hoe te handelen. Uitgangspunt daarbij is dat we de richtlijnen van het RIVM volgen en dat het advies van de GGD leidend is. Op veel vragen heeft het rijk een antwoord geformuleerd en er zijn algemene richtlijnen opgesteld. Zie hiervoor deze website. De GGD zoekt ook rechtstreeks contact met de schoolleider als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld als de afweging moet worden gemaakt of een school of afdeling tijdelijk moet sluiten.

NB: het (tijdelijk) sluiten van een school, afdeling of locatie is altijd een besluit dat genomen wordt op bestuursniveau in overleg met de autoriteiten.

Naast advisering kan het crisisteam ondersteuning organiseren bij de communicatie met medewerkers, ouders en leerlingen. Ook hierbij is een rol weggelegd voor de GGD, met wie nauw contact is.

Richtlijnen excursies
Een concrete vraag die enkele malen gesteld is, is: kunnen schoolreisjes, excursies en reizen doorgaan? In principe volgen we hierin de richtlijnen van de rijksoverheid. Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. Bekijk de reisadviezen op de website Nederland Wereldwijd of het onderwerp Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl voor de laatste reisadviezen. Je kunt je hierop baseren bij je keuze om een activiteit wel of niet door te laten gaan.

Mogelijk is de bestemming van je schoolreis wel veilig, maar zijn ouders of medewerkers toch bezorgd om de reis of excursie door te laten gaan. Neem in dat geval contact op met het crisisteam corona voor advies.

Wanneer thuisblijven
Het advies voor wanneer thuisblijven is nog hetzelfde. Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven? Dat geldt voor:

 • Huisgenoten van patiënten met COVID-19
 • Mensen die 1) in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en 2) verkoudheidsklachten of koorts hebben.

Aan alle leerlingen of medewerkers die voldoen aan bovenstaande criteria wordt gevraagd thuis te blijven en uit te zieken, om anderen niet te besmetten. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Hoe besmetting voorkomen
Ook het advies om verdere verspreiding van virus te voorkomen is nog hetzelfde. Regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Handen schudden mag nog gewoon, er is in Nederland geen wijziging in het beleid van algemene hygiënemaatregelen. Als school kun je hierin natuurlijk eigen keuzes maken. Sommige scholen kiezen ervoor toch even geen handen te schudden, sommige scholen zetten extra zeepdispensers neer, en er zijn basisscholen die het speelgoed een extra schoonmaakbeurt hebben gegeven.

Groep op BOORconnect
Op BOORconnect hebben we een aparte groep ingericht over het coronavirus. Hier vindt je de verzamelde informatie, het laatste nieuws en links. Ook publiceren we hier het antwoord op veelgestelde vragen.

      

                                                                                                                          

Maandag 2 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen zich snel op. Wij willen u hierbij namens ons schoolbestuur informeren over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM. Het RIVM adviseert aan alle mensen (ook kinderen en jongeren) die na terugkeer uit een gebied met veel besmettingen verkoudheidsklachten en/of koorts krijgen om thuis te blijven. Dus ook aan mensen met milde klachten wordt gevraagd thuis te blijven.

Het RIVM houdt een actueel overzicht bij van de gebieden waar het over gaat. Op dit moment zijn dat:

  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.


Ook voor huisgenoten van patiënten met het coronavirus geldt het advies om thuis te blijven.

De genoemde klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus. Wij vragen u om uw kind(eren) als zij deze klachten hebben thuis te houden om uit te zieken en anderen niet te besmetten, en om telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Het RIVM benadrukt ook het volgende. Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt.  De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Met vriendelijke groet,

Han de Jonge

 
 
 
 
Zondag 1 maart 2020.
Advies GGD: vooralsnog geen reden voor onrust
We hebben contact gehad met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij adviseren op dit moment vooral om kalm te blijven. Vooralsnog is er geen reden voor onrust en moeten we het coronavirus niet anders behandelen dan een ander virus. We gaan met een zieke leerling dus niet anders om dan anders. De kans op een andere infectieziekte is nog steeds groter dan een infectie met het coronavirus. We hoeven niemand te weren van school. Belangrijk om te weten is, dat verreweg de meeste mensen ‘gewoon’ herstellen van een infectie met het coronavirus.
De belangrijkste maatregelen die je zelf kunnen treffen om besmetting te voorkomen zijn:
 • Regelmatig de handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.
We houden de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten en onderhouden contact met de GGD. Het is als voor dit moment niet nodig om als school of bestuur aanvullende voorzorgsmaatregelen te treffen.
Wanneer thuisblijven
Voor medewerkers geldt, net als voor de leerlingen, dat ze niet thuis hoeven te blijven als er geen gezondheidsklachten zijn. Als een personeelslid twijfelt om op werk te verschijnen overlegt hij of zij hier uiteraard over met de schoolleider. Het RIVM adviseert telefonisch contact op te nemen met de huisarts of de GGD als je:
 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);
 • Én de afgelopen twee weken in een land of regio bent geweest waar veel gevallen van corona zijn geconstateerd;
 • Óf de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.
Wat gebeurt er bij besmettingsgeval in Rotterdam
Mocht er de komende periode acties nodig zijn (zoals het sluiten van een school/scholen), dan wordt dit vanuit landelijke overheid bepaald. Als er een infectiegeval bekend wordt in de Rotterdamse regio, dan is de GGD de eerste die het weet (er is een meldingsplicht). De GGD gaat vervolgens de omgeving van de patiënt na. Mocht hieruit blijken dat het een leerling of ouder/verzorger van een van onze scholen betreft, dan wordt contact gezocht met de school en eventuele verdere actie bepaald.
Belangrijk om te benadrukken is, dat er op dit moment geen reden is voor onrust. In de ‘vraag en antwoord-rubriek’ op de website van het RIVM staat het antwoord op veel gestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.
We staan in contact met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Mochten we de komende dagen of weken aanvullende informatie of adviezen krijgen, dan brengen we jullie op de hoogte.
Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kun je contact opnemen met je bovenschools directeur of rector.”
 

 

Duo2002 wordt obs Kasteel Spangen

16 juli 2019 - Beste ouders/verzorgers,

De openbare basisschool Duo2002 heet vanaf 1 augustus 2019 obs Kasteel Spangen. Het heeft te maken met het feit dat wij geen twee locaties meer hebben. Wij zitten met z'n allen aan de Nicolaas Beetsstraat 4.

Schooltijden op obs Kasteel Spangen per 2 september 2019

15 juli 2019 -  

 • Maandag:     8.30 - 15.00 uur
 • Dinsdag:      8.30 - 15.00 uur
 • Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
 • Donderdag:  8.30 - 15.00 uur
 • Vrijdag:        8.30 - 15.00 uur

Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

18 juni 2018 - 

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van de Europese privacyregels die stichting BOOR en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen. 

Bij vragen of op- en aanmerkingen over de AVG en de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de directeur van onze school door middel van het sturen van een e-mail naar: privacy@obskasteelspangen.nl 

 

Download de privacyverklaring door hierop te klikken:

 

 

CITO UITSLAG SUPER!

CITO UITSLAG SUPER!

13 april 2018 -  

Beste allen,

 

Wat zijn we trots op onze groep 8 leerlingen!
Vorige week hebben we de uitslag van de eindtoets van groep 8 binnen gekregen: 76,0 en 80,6 op de IEP. Deze is dus super gemaakt door onze toppers en zit zelfs met een klas bijna op het landelijk gemiddelde!
Met deze uitslag kunnen onze leerlingen een goede plek op het voortgezet onderwijs krijgen die bij hen past.

Reglement gebruik van internet en sociale media op obs Kasteel Spangen

21 januari 2018 -  

 

 

Inleiding

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van obs Kasteel Spangen, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.

 

Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps. 

 

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media

 

 1. Dit reglement is van toepassing op alle leraren, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van obs Kasteel Spangen onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken.

 

 1. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.

 

 1. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.

 

 1. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.

 

 1. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van obs Kasteel Spangen en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten, onderwijsondersteunend personeel en ouders.

 

We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we spreken elkaar daarop aan.

 

 1. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

 

 1. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om op school:
  1. sites te bezoeken informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;
  2. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s;
  3. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld is om verder te verspreiden, hou je wachtwoorden geheim;
  4. verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als afzender;
  5. iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.
 2. Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat gemeld bij de leraar.

 

Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van obs Kasteel Spangen besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het schorsen of verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit.

 

Mei 2018

 

Nieuw e-mailadres directie

31 oktober 2017 - De directie is per direct ook te bereiken via het e-mailadres: directie@obskasteelspangen.nl